Dorești mai multe detalii? Sună la 0722.748.668 contact@vorbestedebine.ro

Termeni și condiții

Termenii si conditiile de mai jos se refera la navigarea sau inscrierile efectuate pe site-ul www.vorbestedebine.ro si participarea la cursurile si evenimentele realizate sub titulatura Vorbește de Bine. Pentru a avea toate informatiile legate de conditiile inscrierii si participarii la cursurile Vorbește de Bine, va rugam sa cititi cu atentie cele de mai jos. In cazul in care aveti intrebari sau nelamuriri, va rugam sa ne contactați folosind chat-ul whatsapp din colțul paginii sau prin intermediul adresei de e-mail contact@vorbestedebine.ro.

Va vom notifica cu orice schimbare intervenita in Conditiile de utilizare prin afisarea pe site. Modificarile astfel facute sunt socotite a fi acceptate de catre utilizator daca acesta continua sa foloseasca serviciul dupa afisarea lor pe site, in sectiunea Termeni si Conditii.

Utilizarea de catre dvs. a produselor, aplicatiilor, serviciilor, aplicatiilor software si site-ului www.vorbestedebine.ro este guvernata de termenii prezentului document, excluzand insa alte servicii si termeni acceptati prin semnarea unor documente suplimentare.

Cu exceptia unor intelegeri contrare incheiate in scris cu Vorbește de Bine, contractul dvs. va include intotdeauna, cel putin Termenii si Conditiile prevazute in acest document. Acestea sunt denumite in continuare „Termeni si Conditii”.

TERMENI GENERALI

Vorbește de Bine este denumirea comercială a SC Maia Green SRL, cu sediul in Bucuresti, Str. Serghei Vasilievici Rahmaninov, nr. 2, Sector 2, Bucuresti, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J40/6548/27.05.2011, avand codul fiscal nr. 28555320, cont nr. RO58BTRL04301202A46506XX deschis la Banca Transilvania.

Site-ul, domeniul și subdomeniile acestuia sunt operate și deținute de către SC Maia Green SRL.

1. Obiectul termenilor il constituie furnizarea de catre Vorbește de Bine a unui curs pentru copii cu varsta 9-15 ani sau pentru adulți in domeniul PUBLIC SPEAKING, conform specificațiilor pentru fiecare curs/atelier în parte.

2. MODUL DE ÎNSCRIERE ȘI MODALITĂȚILE DE PLATĂ

2. 1. Cursantul va putea alege cursul la care sa participe, utilizand interfata site-ului www.vorbestedebine.ro
2. 2. Cursantul poate accesa orice curs/training, din oferta disponibila, in limita locurilor disponibile si a criteriilor de eligibilitate stabilite pentru fiecare program in parte.
2. 3. Cursantul poate solicita informatii despre curs, navigând în paginile site-ului. Înscrierea se realizează prin accesarea butonului “Mă înscriu”, si completand campurile obligatorii. După finalizarea plății online sau a rezervării locului (prin selectarea plății cash la curs) și daca acesta a completat o adresa de email valida, cursantul va primi AUTOMAT (pe adresa de email introdusa) datele plății realizate, respectiv ale înscrierii sau rezervării.
2. 4. Pentru efectuarea unei inscrieri valide, cursantul va trebui sa furnizeze anumite date personale pe care trebuie sa le completeze in campurile Formularului de Inscriere ONLINE, dar si sa accepte Conditiile de Participare.
2. 5. Vorbește de Bine are dreptul de a modifica fara vreo notificare prealabila datele de desfasurare a programelor de formare profesionala sau traininguri, trainerul precum si locatia de desfasurare, in cazul in care acest lucru este impus de motive obiective.

3. DREPTURILE SI OBLIGATIILE PARTILOR

3.1. Maia Green SRL se obliga sa furnizeze Cursantului serviciile mentionate la art. 1 al prezentelor Termene și Condiții.
3.2. Cursantul se obliga sa achite contravaloarea serviciilor conform art. 2 al prezentului contract.
3.3. Maia Green SRL  va intrerupe furnizarea serviciilor catre Cursant in cazul in care acesta nu isi onoreaza obligatiile de plata la termenele stabilite la art. 2.3.
3.4. In cazul in care Cursantul se gaseste in imposibilitatea de a mai urma cursul furnizat de către Vorbește de Bine, care constituie obiectul prezentului contract, suma platita pana in momentul anuntarii imposibilitatii de a mai participa va fi returnata de catre Maia Green SRL in proportie de 90%, daca retragerea este anuntata in scris cu cel putin 14 zile calendaristice inainte de inceperea cursului. De asemenea, Cursantul are optiunea de a folosi plata facuta pana in momentul anuntarii in scris a imposibilitatii de a mai participa pentru achitarea aceluiasi curs sau a unui alt curs dintr-o sesiune viitoare de cursuri, la care participarea nu se va face mai tarziu de 12 luni de la data efectuarii platii.
3.5. In cazul in care Cursantul se gaseste in imposibilitatea de a mai urma cursul furnizat de catre Maia Green SRL, care constituie obiectul prezentului contract, si o anunta in scris intr-un termen de mai putin de 14 zile calendaristice inainte de inceperea cursului, Maia Green SRL nu va returna Cursantului suma platita de acesta pana in acel moment. Totusi, Maia Green SRL va oferi posibilitatea Cursantului de a folosi plata facuta pana in momentul anuntarii in scris a imposibilitatii de a mai participa pentru achitarea aceluiasi curs sau a unui alt curs dintr-o sesiune viitoare de cursuri, la care participarea nu se va face mai tarziu de 12 luni de la data efectuarii platii.
3.6. In cazul in care Cursantul se gaseste in imposibilitatea de a mai urma cursul furnizat de catre Maia Green SRL, care constituie obiectul prezentului contract, dupa inceperea acestuia, pe parcursul derularii lui, Vorbește de Bine nu va returna Cursantului suma platita de acesta. Totusi, Maia Green SRL va oferi posibilitatea Cursantului de a folosi plata facuta pentru o alta persoana, la alegerea sa, care sa participe in numele sau la sedintele de curs ramase.
3.7. Maia Green SRL isi rezerva dreptul de a anula desfasurarea cursului, care reprezinta obiectul prezentului contract, in cazul in care numarul cursantilor din grupa de curs nu este unul satisfacator, conform schemei sale de cheltuieli, cu obligatia de a anunta Cursantul cu privire la aceasta. In acest caz, Maia Green SRL ii va returna Cursantului intreaga suma platita de acesta in termen de maximum 14 zile lucratoare de la data programata initial pentru inceperea cursului.
3.8. Maia Green SRL isi rezerva dreptul de a mentiona prezenta la curs a Cursantului sau a parerilor Cursantului legat de curs prin propriile canale de promovare.

4. DURATA CONTRACTULUI

Contractul intra in vigoare la data completarii formularului de inscriere si achitarea avansului, producand efecte pana la indeplinirea integrala a tuturor obligatiilor contractuale.

5. ÎNCETAREA CONTRACTULUI

5.1. Contractul poate inceta prin ajungerea la termen daca partile nu doresc prelungirea efectelor acestuia prin incheierea unui act aditional.
5.2. Contractul poate inceta prin denuntare unilaterala din partea oricarei parti. Partea care invoca o cauza de incetare a prevederilor prezentului contract o va notifica in scris celeilalte parti cu cel putin 14 zile lucratoare inainte de data la care incetarea urmeaza sa-si produca efectele.
5.3. Prezentul contract inceteaza de plin drept , fara a mai fi necesara interventia unei instante judecatoresti, in cazul in care una dintre parti:
– nu isi executa una din obligatiile enumerate mai sus;
– cesioneaza drepturile si obligatiile sale, prevazute de prezentul contract, fara acordul celeilalte parti;
– isi incalca vreuna din obligatiile sale dupa ce a fost avertizata printr-o notificare scrisa de cealalta parte ca o noua nerespectare a acestora va duce la rezilierea prezentului contract.
5.4. Rezilierea prezentului contract nu va avea nici un efect asupra obligatiilor deja scadente intre partile contractante.

6. FORTA MAJORA

6.1. Niciuna dintre partile contractante nu raspunde de neexecutarea la termen in mod necorespunzator total sau partial a oricarei obligatii care ii revine in baza prezentului contract, daca neexecutarea sau executarea necorespunzatoare a obligatiei respective a fost cauzata de forta majora, asa cum este definita de legea in vigoare.
6.2. Partea care invoca forta majora este obligata sa notifice celeilalte parti in termen de 5 zile de la producerea evenimentului si sa ia toate masurile posibile in vederea limitarii consecintelor.
6.3. Cazul de forta majora reprezinta acel eveniment imprevizibil, insurmontabil si independent de vointa Partilor, intervenit ulterior semnarii prezentului contract, care impiedica in mod obiectiv executarea la termen sau executarea corespunzatoare a obligatiilor asumate prin contract.

 7. LITIGII

7.1. Partile convin ca toate neintelegerile privind validitatea prezentului contract sau rezultate din interpretarea, executarea sau incetarea acestuia sa fie rezolvate pe cale amiabila de reprezentantii lor.
7.2. In cazul in care nu este posibila rezolvarea litigiilor pe cale amiabila, partile se vor adresa instantelor judecatoresti competente.

8. DISPOZITII FINALE

8.1. Toate notificarile vor fi efectuate in scris prin transmiterea prin e-mail, cu raspuns de confirmare de primire, la următoarele adrese: Pentru Vorbeste de Bine: contact@vorbestedebine.ro, pentru Cursant.
8.2. Orice modificare sau completare a prezentului contract este valabila numai cu acordul scris al partilor contractante si va fi mentionata in acte aditionale care fac parte integranta din prezentul contract.
8.3. Prezentul contract, impreuna cu anexele sale, care fac parte integranta din cuprinsul sau, reprezinta vointa partilor si inlatura orice alta intelegere verbala dintre acestea, anterioara sau ulterioara incheierii lui.
8.4 SC. Maia Green SRL declara si garanteaza Cursantului:
– Ca este persoana juridica constituita in mod legal si ca detine toate aprobarile si autorizatiile prevazute de legislatia aplicabila pentru desfasurarea activitatii sale;
– Ca are dreptul de a presta in mod valabil serviciile ce fac obiectul prezentului Contract, iar incheierea si derularea prezentului Contract nu incalca nicio prevedere legala aplicabila, statutara si niciun alt contract/angajament in care Vorbește de Bine este parte;
– Ca va efectua serviciile ce fac obiectul prezentului Contract cu diligenta necesara obligatiei de rezultat asumate, cu respectarea intocmai a prevederilor prezentului Contract;
– Ca nu este supus la data semnarii prezentului Contract niciunei proceduri de insolventa, dizolvare sau lichidare sau orice proceduri similare, precum concordatul sau mandatul ad-hoc, astfel cum sunt reglementate de lege.
8.5 Partile declara si garanteaza:
a) Ca prezentul Contract reflecta in mod deplin si real vointa partilor si ca  nu mai exista alte elemente care ar fi trebuit negociate pentru incheierea valabila a acestuia,  toate clauzele inserate in prezentul Contract fiind acceptate  de catre parti atat cu privire la forma, cat si cu privire la continutul acestora. Prezentul Contract inlocuieste orice alte intelegeri, promisiuni, inscrisuri, documente pre-contractuale ale partilor cu privire la obiectul si continutul prezentului Contract, stabilite intre Parti inainte de data semnarii prezentului Contract, indiferent de natura si/sau forma de prezentare a acestora (scrisa, orala sau sub orice alta forma materiala).
b) Ca au cunostinta despre imprejurarile reale de incheiere si executare a prezentului Contract, ca au luat la cunostinta si inteleg pe deplin toate prevederile cuprinse in prezentul Contract si isi asuma riscul de eroare, ca prestatiile asumate in baza prezentului Contract sunt echivalente si echitabile, Partile aflandu-se in pozitii de egalitate, ca sunt informate cu privire la legislatia aplicabila Contractului  si au acces la actualizari/modificari ale acestora, consimtamanul Partilor, dat pentru incheierea si executarea prezentului Contract, fiind valabil si neviciat.

9. UTILIZAREA SITE-ULUI VORBESTEDEBINE.RO

9.1. Orice vizitator/utilizator al acestui site poate vizita, copia, tipari ori distribui informatii si documente publicate de Vorbește de Bine prin intermediul acestui site, cu conditia sa fie pentru uz personal; sa nu faca obiectul unei activitati comerciale, sa fie pentru scopuri informative, sa mentioneze obligatoriu sursa Vorbește de Bine (www.vorbestedebine.ro), indiferent de modul de utilizare.
9.2. Vizitatorul/Utilizatorul intelege si este de acord sa foloseasca site-ul www.vorbestedebine.ro numai in scopuri legale. Vizitatorul/Utilizatorul se obliga sa foloseasca acest site fara a modifica, copia, distribui, transmite, publica, acorda licente, crea produse derivate, transfera sau vinde orice fel de informatie, produse sau servicii obtinute de pe sau prin intermediul acestui site. Vizitatorul/Utilizatorul se obliga, de asemenea, sa nu foloseasca si sa nu permita vreunui tert sa foloseasca acest site pentru a primi sau transmite materiale care contravin oricarei legi sau dispozitii legale in vigoare, de natura obscena, amenintatoare, agresiva, defaimatoare.
9.3. Sunteti de acord sa nu accesati (sau sa nu incercati sa accesati) nici unul dintre Servicii prin alte mijloace decat interfata oferita de Vorbește de Bine, cu exceptia cazului in care vi s-a permis in mod specific sa faceti acest lucru in cadrul unui contract separat cu Vorbește de Bine.
9.4. Sunteti de acord sa nu intreprindeti nici o activitate care interfereaza cu Serviciile sau le afecteaza (sau serverele si retelele care sunt conectate la Servicii).
9.5. Cu exceptia cazului in care vi se permite expres acest lucru in cadrul unui contract separat cu Vorbește de Bine, sunteti de acord sa nu reproduceti, sa nu duplicati, sa nu copiati, sa nu vindeti, sa nu comercializati sau sa nu revindeti Serviciile oferite in nici un scop.
9.6. Sunteti de acord ca sunteti singurul responsabil (iar Vorbește de Bine nu are nici o responsabilitate fata de dvs. sau fata de terti) pentru orice incalcare a obligatiilor dvs. prevazute in Termeni si Conditii si pentru orice consecinte (inclusiv orice pierderi sau prejudicii pe care le poate suferi Vorbește de Bine) care pot aparea in urma unei asemenea incalcari.
9.7. Vorbește de Bine incearca sa mentina informatiile de pe acest site cat mai corecte, complete si actuale. Totusi, Vorbește de Bine nu isi asuma in nici un fel raspunderea pentru eventualele inadecvente legate de descrierea serviciilor, documentelor si alte caracteristici de orice natura ale produselor si serviciilor de pe site-ul www.vorbestedebine.ro si nu garanteaza ca informatiile sunt corecte, complete, actuale, de incredere ori fara erori.
9.8. Vorbește de Bine nu isi asuma raspunderea pentru nici un fel de pierdere (materiala, financiara, de date sau informatii) care poate sa apara direct sau indirect din cauza informatiilor incluse pe site-ul www.vorbestedebine.ro sau a nefunctionarii sau functionarii necorespunzatoare a acestui site. Plata tuturor cheltuielilor aditionale legate de folosirea siteului www.vorbestedebine.ro (inclusiv servicii telefonice si/sau Internet) intra in sarcina Vizitatorului/Utilizatorului.
9.9. Ati luat cunostinta de faptul ca toate informatiile (cum ar fi fisiere de date, text scris, aplicatii software, muzica, fisiere audio sau alte sunete, fotografii, filme sau alte imagini) la care aveti acces ca fiind parte din Servicii sau prin utilizarea Serviciilor sunt doar raspunderea persoanei de la care origineaza continutul respectiv.
9.10. Sunteti de acord ca sunteti singura persoana responsabila (iar Vorbește de Bine nu are nici o responsabilitate fata de dvs. sau fata de terti) pentru orice Continut pe care il creati, transmiteti sau postati atunci cand utilizati Serviciile si pentru consecintele actiunilor dvs. (inclusiv pentru orice pierdere sau prejudiciu pe care il poate suferi Vorbește de Bine).
9.11. Dvs. va pastrati drepturile de autor si orice alte drepturi pe care le detineti deja asupra Continutului pe care il trimiteti, postati sau expuneti in cadrul sau prin intermediul Serviciilor. Prin trimiterea, postarea sau expunerea unui continut, dvs. acordati Vorbește de Bine o licenta perpetua, irevocabila, universala, fara redeventa si neexclusiva de a reproduce, de a adapta, de a modifica, de a translata, de a publica, de a transmite public, de a dezvalui public si de a distribui orice Continut pe care il transmiteti, postati sau expuneti in cadrul sau prin intermediul Serviciilor. Aceasta licenta are singurul scop de a permite Vorbește de Bine sa expuna, sa distribuie si sa promoveze Serviciile si poate fi revocata pentru anumite Servicii.
9.12. Sunteti de acord ca aceasta licenta include dreptul Vorbește de Bine de a pune acest Continut la dispozitia altor societati, organizatii sau persoane fizice carora Vorbește de Bine le furnizeaza servicii, si de a utiliza acest Continut in legatura cu furnizarea acestor servicii.
9.13. Ati luat cunostinta de faptul ca Vorbește de Bine, in executarea operatiunilor tehnice necesare pentru furnizarea de Servicii catre utilizatori, poate (a) transmite sau distribui Continutul dvs. catre diverse retele publice si diverse mijloace media; si (b) opera modificarile necesare asupra Continutului dvs. astfel incat acesta sa se conformeze si sa se adapteze la cerintele tehnice ale retelelor, aparatelor, serviciilor sau mijloacelor de legatura. Acceptati faptul ca aceasta licenta ii va permite Vorbește de Bine sa faca aceste operatiuni.
9.14. Confirmati si garantati fata de Vorbește de Bine ca detineti toate drepturile, puterile si autoritatea in vederea acordarii licentei sus mentionate.

10. ACCEPTAREA TERMENILOR

10.1. Prin utilizarea efectiva a Serviciilor se considera ca ati citit, inteles si acceptat prezentii Termeni si Conditii. Totodata, confirmati si acceptati faptul ca Vorbește de Bine va considera utilizarea de catre dvs. a Serviciilor ca o acceptare a Termenilor incepand cu momentul respectiv.
10.2. Nu puteti utiliza Serviciile si nu puteti accepta Termenii daca nu aveti varsta legal aceptabila pentru incheierea unui contract cu Vorbește de Bine, sau sunteti o persoana careia i s-a interzis primirea de Servicii conform legislatiei din Romania.
10.3. Vorbește de Bine poate modifica, revizui, imbunatati sau intrerupe furnizarea de informatii, produse sau servicii prezentate pe acest site sau oricare din documentele incluse pe acest site, fara a informa in prealabil in acest sens.Vorbește de Bine isi rezerva dreptul de a modifica – adauga, sterge, completa, actualiza – in totalitate sau partial acesti Termeni si conditii fara un anunt prealabil. Aceste modificari intra in vigoare in momentul in care sunt publicate pe site-ul www.vorbestedebine.ro si se considera a fi acceptate de Vizitator/Utilizator prin folosirea in continuare a acestui site.

Înscrie-te la Newsletter și Primești gratuit

un checklist cu planul tău pentru viitorul discurs

Nu facem spam! Citește politica noastră de confidențialitate pentru mai multe informații.

Trimite un mesaj
Ai nevoie de mai multe informații?
Zi bună,